Транспорт на опасни товари

Транспорт на опасни товари

януари 21, 2022 0 By teo

От особено значение е предварителната дефиниция за опасни товари, а именно това са товари, които са опасни за човешкото здраве и/или вредят на природата. Поради тази си своя специфика, същита подлежат на специфичен режим на превоз и транспортиране. Считайки се за опасни поради вероятността да застрашат и дори да унищожат предмети и материални стойности те подлежат на строг режим при превоз. Транспортните фирми, които предоставят услугата – превоз на опасни товари е необходимо да се снабдят с установени от закона нормативни документи. Услугата следва да бъде предоставена отговорно и съобразно установените законови правила.

ПОГАТ е документът, който регламентира законово установените норми и правила при предоставяне на този вид транспортна услуга. Документът е приет през август 1995 год.

Европейското споразумение за АРС е друг нормативен документ, който установява конкретни норми за безопасност при осъществяване на международен превоз на adr товари.

Документът е изготвен в Женева през 1957 година. Същият бива приет и ратифициран, както от редица европейски държави, така и от Русия.

Категории Опасни товари

Ето и накратко дефиницията за опасни товари: същите биват квалифицирани в 9 основни категории.

Категориите са следните:

  • Експлозивни материали
  • Сгъстени, втечнени или разтворени газове под налягане
  • Окисляващи вещества и органични пероксиди
  • Радиоктивни вещества
  • Разяждащи или корозивни вещества
  • Запалими вещества
  • Самовъзпламеняващи се вещества
  • Вещества, които отделят възпламеними газове при зваимодействие с вода

Всяка от тези категории съдържа подкатегории. Целта на изчерпателността и конкретиката в квалифицирането по категории на опасните товари е да се постигне максимално сигурно предоставяне на съответната услуга – превоз на опасни товари.

Документите, съпътстващи транспорта на опасни товари следва да съдържат вида на веществото, неговия клас и подклас.

Услугата превоз на опасно карго се осъществява при спазване на строги правила. Разрешение за извършване на услугата се получава от ADR. За целта се попълва заявление в стандартен формат и в последствие се получава нужното разрешение.