Езикът на тялото

Езикът на тялото

януари 2, 2017 0 By admin

Езикът на тялото може да ни каже много неща, дори когато думите липсват.

С наближаване края на 2016
век станахме свидетели на появата на един нов тип
учен в сферата на общуването – нека го наречем несловесник. Също както
любителят на птиците изпитва удоволствие да наблюдава пернатите и тяхното
поведение, така и ученият несловесник изпитва удоволствие да наблюдава
несло-весните знаци и сигнали на човешките същества. Той ги наблюдава в
обществото, по плажовете, от телевизията, в служебна обстановка и изобщо
навсякъде, където хората общуват помежду си. Той е студент, изучаващ науката
на поведението, който иска да узнае колкото е възможно повече за действията
на своите ближни-другите човешки същества, така че в крайна сметка да научи
повече и за самия себе си, а също и за това, как може да подобри
взаимоотношенията си с останалите хора.
Изглежда почти невероятно, но е факт, че въпреки милионите години еволюция
на човешкия вид, несловесните аспекти на общуването между неговите
представители започват да се изучават за първи път малко по-активно едва след 1960 година, а обществото като цяло узнава за тяхното съществуване едва
след като Джулиус фаст публикува през 1970 година една неголяма книга,
посветена на езика на тялото. В нея той прави кратък преглед на дотогавашната
работа на изследователите на поведението, свързана с несловесното
общуване. Но трябва да кажем, че дори днес повечето хора изобщо не
подозират за съществуването на такова нещо като език на тялото, а още по-малко да им е известно огромното значение, което този език има в живота им.Чарли Чаплин и многото други изпълнители от ерата на нямото кино са пионерите в съзнателното изучаване на уменията за несловесно междуличностно общуване, а по онова време това е било единственотовъзможно изразно средство за общуване между филмовите герои. В годините нанямото кино всеки актьор е бил определян като добър или лош в зависимост от това, доколко е умеел да общува ефективно посредством използването нажестове, мимика и други сигнали и пози на тялото.
Свикнали сме да смятаме, че жените изпращат повече кодирани сигнали чрез тялото си, но и при мъжете не са никак малко.
Невербалните послания съставляват 80 % от първите впечатления за човека. Те са ясни знаци за вътрешното му състояние и  за неизказаните му мисли и чувства.
Успоредно с речевото /вербалното/ си поведение, всеки човек реализира  цяла система от неречеви /невербални/ средства. В редица случаи между двете системи има синхрон, но е възможно да се получат и разминавания или противоречия  между тях.
Информацията, получавана по речевия канал, може да се допълва и да съпътства течащата по неречевия, но може и да се противопоставя и да затруднява възприемането на речевата.Невербалното поведение на човека включва съвкупността от:невербални знаци (представляващи целенасоченото предаване на невербална информация)
невербални сигнали (излъчващи информация независимо от желанието на човека или против него), в които се съчетават съзнателни и несъзнателни характеристики, а от друга страна са отчасти вродени и отчасти придобити в резултат на възпитанието и обучението, най-вече в ранното детство.
 Част от невербалните знаци и сигнали са вродени, а други се придобиват чрез етнокултурните особености на средата, в която израства човек.
Установено, е че невербалната комуникация има няколко особености по отношение на връзката  с езика:
-Тя е по-директна, по-обща, по-спонтанна;
-Няма точен езиков еквивалент;
-Има силно присъствие при някои социално психически механизми, като внушение, заразяване, подражание, убеждение;
-Понякога се предпочита пред речевата, поради очаквани неблагоприятни последствия от речевото въздействие;
-Налице е двупосочност във връзката й с речевата – тя я отрича или я подкрепя;
-Декодирането и реагирането на невербалните послания става много по-автоматично и сякаш безсъзнателно, отколкото осмислянето на вербалните реакции. Невербалната информация е много по-малко обект на съзнателна интерпретация и наблюдение и в резултат може много по-лесно да издава истинските чувства, нагласи и интереси на комуникиращия
-Невербалните съобщения са доста по-ефективни в предаване на информацията за нагласите и чувствата, отколкото езика. Част от знаците  се унаследяват и поради тази причина има общочовешки еталони за тяхната презентация (преди всичко в сферата на изразяване на емоциите), а друга част са зависими от социокултурната среда и възпитанието, като сред тази група най-големи са различията при невербалните знаци, които имат езиков еквивалент.